Seguidores

lunes, 15 de febrero de 2010

La Rua 19


5 comentarios:

kyungmee dijo...

Hola juan! Wonderful images of a carnival! What holiday is it?

Juan Antonio Torron Castro dijo...

Hola Juan! Imágenes maravillosas de un carnaval! ¿Qué fiesta es?

Les primeres notícies del Carnaval a Barcelona

L’origen de la celebració del Carnaval és incert; es relaciona amb ritus i festivitats paganes.
Possiblement, amb els que té més relació és amb les festes saturnals que se celebraven a l'antiga Roma. D'aquestes festes ens arribaria el nom de Carnaval ja que era costum passejar per la ciutat una nau muntada dalt d'un carro, el carrus navalis.
Les primeres notícies de la festa de Carnaval a Barcelona daten de l'any 1333 i fan referència a una disposició que prohibeix alguns dels costums amb els que se celebrava la festa a la ciutat com ara cavalcar disfressats o llençar taronges.
Des d'aleshores la celebració ha canviat molt encara que ha mantingut algunes de les seves característiques: la festiva permissivitat, la llicència en els costums o la transgressió de l'ordre establert. El Carnaval és un temps en què tot és permès abans que la Quaresma arribi amb el seus dies d'abstenció i penitència.
Actualment, la Quaresma ha perdut el seu significat d'abstinència col·lectiva, però el rei Carnestoltes -nom que li arriba precisament de l'expressió llatina carnes toldres o carnes tolendas, carns prohibides- continua arribant a ciutats i pobles.
Al llarg de la historia el Carnaval ha patit molts alts i baixos. El de Barcelona va viure la seva màxima esplendor al segle XIX quan Sebastià Junyent i Comes, un home de comerç, alegre, expansiu i amant de la gresca, va crear l'any 1859, la Societat del Born, una entitat dedicada en exclusiva a l'organització de les festes de Carnaval.
Després del parèntesi que va representar la dictadura amb la prohibició de la festa, la historia del Carnaval de Barcelona continua. Amb l'impuls de l’Àrea de Cultura (Oficina de Festes i Tradicions) del primer Ajuntament democràtic, el Carnaval va tornar a ser patrimoni de tots els ciutadans: tindran lloc les primeres rues, gairebé espontànies, al passeig de Gràcia i després al Paral·lel. El Carnaval surt al carrer.

The first Carnival in Barcelona

The origin of the celebration of Carnival is uncertain; is related to pagan rites and festivities.
Possibly, with which it has more relationship with the festival that celebrated Saturnalia in ancient Rome. Of these events comes the name of Carnival as it was customary walk around the city a ship mounted atop a car, the Carrús Naval.
The first news of the Carnaval in Barcelona date back to 1333 and refer to a provision that bans some of the customs that celebrate the city such as riding costume or throw oranges.
Since then the celebration has changed a lot but has maintained some of its characteristics: Festive permissiveness, the license in violation of customs or the established order. Carnival is a time when everything is allowed before Lent arrives with his days of penitence and abstention.
Today, Lent has lost its collective meaning of abstinence, but the king carnival-name precisely comes from the Latin expression Toldrà meat or meat tolendas, banned meat-reaching towns and villages continues.
Throughout history the Carnival has suffered many ups and downs. The Barcelona saw its greatest splendor in the nineteenth century when Sebastian Junyent and Comes, a man of commerce, joyful, expansive and loving spree, created in 1859, the Society of Born, an organization dedicated exclusively to organizing the carnival.
After the break which represented the dictatorship banning the party, the history of Carnival in Barcelona continues. With the encouragement of the Department of Culture (Bureau of Flora and Fauna) of the first democratic City Council, the Carnival was again the heritage of all citizens: there will be the first streets, almost spontaneous, Paseo de Gracia and then to parallel. The Carnival hits the streets

Taty Cascada dijo...

Felicidades por vuestro Carnaval, en Sudamérica tenemos demasiados, los reyes son los brasileños.
Besitos.

makistakis dijo...

¡¡¡¡Eeehhh, JUAN, gracias por explicar.
Ya NO contestes al mio. No vi, este.
Gracias amigo.

makistakis dijo...

Políglota, tu, ¡¡¡¡¡como mola titi.